LH772 window问题

我上年7月时买的 闲时都会打下机 倏下功
部机一买返来就系WIN8 我觉得WIN8令到部机行得好慢
心思思想装返WIN7 大家有咩睇法?
另外如果要装WIN7 我应该点做 因为一买返来已经系WIN8了

作者: z1x2c3694   发布时间: 2014-08-11

有无人可以帮帮我呀~_~

作者: z1x2c3694   发布时间: 2014-08-11