[Asp.net基础]httpmodule, httphandler, handlerfactory

ASP.NET对请求处理的过程:

HttpRequest-->inetinfo.exe-->ASPNET_ISAPI.dll-->ASPNET_WP.exe-->HttpRuntime-->HttpApplication Factory-->HttpApplication-->HttpModule-->HttpHandler Factory-->HttpHandler-->HttpHandler.ProcessRequest()

通过流程图, 我们可以看到, 在asp.net请求管道中

作者: MyCoolDog   发布时间: 2011-06-14