textarea回车在多浏览器兼容问题

     问题:textarea中回车符在传输的过程中会丢失。

     解决办法:

     1.建立正则:

var reg1=new RegExp("\r\n","g"); IE6
var reg2=new RegExp("\n","g");   FF

 

     2.AJAX的时候替换一下replace(reg,"<br").

作者: Wishbay   发布时间: 2011-06-13